Cho A = (3a^2b)^3 (ab^3)2 ; B =(a^2b)4 . Khi đó A : B

30/11/2020 141

Câu Hỏi:
Cho ${A}{ }{=}{ }{{{(}{3}{a}^{2}{b}{)}}}{^3}{{{(}{a}{b}^{3}{)}}}{^2}{ }{ }{;}{ }{B}{ }{=}{ }{{{(}{a}^{2}{b}{)}}}{^4}{ }$. Khi đó A : B bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Ta có
${A}{ }{=}{ }{{{(}{3}{a}^{2}{b}{)}}}{^3}{{{(}{a}{b}^{3}{)}}}{^2}{ }{ }{=}{ }{3}^{3}{.}{{{(}{a}^{2}{)}}}{3}{.}{b}^{3}{.}{a}^{2}{{{(}{b}^{3}{)}}}{2}$
${=}{ }{27}{a}^{6}{.}{b}^{3}{.}{a}^{2}{.}{b}^{6}{ }{=}{ }{27}{a}^{8}{b}^{9}$
$B = (a^2b)^4=(a^2)^4.b^4=a^8.b^4$
Khi đó A:B = $27a^8b^9: a^8b^4 = 27b^5$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X