Cho (3x - 4y).(...) = 27x3 - 64y3. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp

30/11/2020 11

Câu Hỏi:
Cho (3x - 4y).(...) = ${27}{x}^{3}{ }{-}{ }{64}{y}^{3}$. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
${27}{x}^{3}{ }{-}{ }{64}{y}^{3}{ }{=}{ }{{{(}{3}{x}{)}}}{3}{ }{-}{ }{{{(}{4}{y}{)}}}{3}{ }{ }{=}{ }{(}{3}{x}{ }{-}{ }{4}{y}{)}{(}{{{(}{3}{x}{)}}}{2}{ }{+}{ }{3}{x}{.}{4}{y}{ }{+}{ }{{{(}{4}{y}{)}}}{2}{)}{ }{ }{=}{ }{(}{3}{x}{ }{-}{ }{4}{y}{)}{(}{9}{x}^{2}{ }{+}{ }{12}{x}{y}{ }{+}{ }{16}{)}$

Vậy đa thức cần điền là 9${x}^{2}$ + 12xy + 16
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X