Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

30/11/2020 315

Câu Hỏi:
Kết quả của phép chia ${15}{x}^{3}{y}^{4}{ }{:}{ }{5}{x}^{2}{y}^{2}{ }$là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
${15}{x}^{3}{y}^{4}{ }{:}{ }{5}{x}^{2}{y}^{2}{ }{=}{ }{(}{15}{ }{:}{ }{5}{)}{.}{(}{x}^{3}{ }{:}{ }{x}^{2}{)}{.}{(}{y}^{4}{ }{:}{ }{y}^{2}{)}{ }{=}{ }{3}{x}{y}^{2}{.}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X