Cho A = ( 4 x 2 y 2 ) 2 ( x y 3 ) 3; B = ( x 2 y 3 ) 2 . Khi đó A : B bằng

30/11/2020 10

Câu Hỏi:
Cho $A=(4x^2y^2)^2(xy^3)^2; B=(x^2y^3)^2$. Khi đó A:B bằng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
$A=(4x^2y^2)^2(xy^3)^2 = 4^2(x^2)^2(y^2)^2.x^3(y^3)^3=16.x^4.y^4.y^9=16x^7y^{13}$
$B=(x^2y^3)^2=(x^2)^2(y^3)^2=x^3.y^6$
Khi đó A:B = $16x^7y^{13}=16x^{7-4}y^{13-6}=16x^3y^7$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X