Kết quả của phép chia (2x3 - x2 +10x) : x là

30/11/2020 151

Câu Hỏi:
Kết quả của phép chia ${(}{2}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{10}{x}{)}$ : x là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
${(}{2}{x}^{3}{ }{-}{ }{x}^{2}{ }{+}{10}{x}{)}{ }{:}{ }{x}{ }{ }{=}{ }{(}{2}{x}^{3}{ }{:}{ }{x}{)}{ }{-}{ }{(}{x}^{2}{ }{:}{ }{x}{)}{ }{+}{ }{(}{10}{x}{ }{:}{ }{x}{)}{ }{=}{ }{2}{x}^{2}{ }{-}{ }{x}{ }{+}{ }{10}$
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X