Chọn câu đúng

30/11/2020 22

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
+)
${(}{a}^{6}{x}^{3}{ }{+}{ }{2}{a}^{3}{x}^{4}{ }{-}{ }{9}{a}{x}^{5}{)}{ }{:}{ }{a}{x}^{3}{ }{ }{=}{ }{(}{a}^{6}{x}^{3}{ }{:}{ }{a}{x}^{3}{)}{ }{+}{ }{(}{2}{a}^{3}{x}^{4}{ }{:}{ }{a}{x}^{3}{)}{ }{-}{ }{(}{9}{a}{x}^{5}{ }{:}{ }{a}{x}^{3}{)}{ }{ }{=}{ }{a}^{5}{ }{+}{ }{2}{a}^{2}{x}{ }{-}{ }{9}{x}^{2}$

Nên A đúng, C, D sai
+) Phép chia đa thức ${(}{a}^{6}{x}^{3}{ }{+}{ }{2}{a}^{3}{x}^{4}{ }{-}{ }{9}{a}{x}^{5}{)}$ cho đơn thức ${a}{x}^{3}{y}$ không là phép chia hết vì đa thức ${(}{a}^{6}{x}^{3}{ }{+}{ }{2}{a}^{3}{x}^{4}{ }{-}{ }{9}{a}{x}^{5}{)}$ không có biến y nên B sai
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X