Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 - 3xyz) cho đơn thức xy ta được kết quả là

30/11/2020 30

Câu Hỏi:
Chia đa thức ${(}{4}{x}^{2}{y}{z}^{4}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{z}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{y}{z}{)}$ cho đơn thức xy ta được kết quả là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A

Ta có
${(}{4}{x}^{2}{y}{z}^{4}{ }{+}{ }{2}{x}^{2}{y}^{2}{z}^{2}{ }{-}{ }{3}{x}{y}{z}{)}{ }{:}{ }{x}{y}{ }{ }{=}{ }{(}{4}{x}^{2}{y}{z}^{4}{ }{:}{ }{x}{y}{)}{ }{+}{ }{(}{2}{x}^{2}{y}^{2}{z}^{2}{ }{:}{ }{x}{y}{)}{ }{-}{ }{(}{3}{x}{y}{z}{ }{:}{ }{x}{y}{)}{ }{ }{=}{ }{4}{x}{z}^{4}{ }{+}{ }{2}{x}{y}{z}^{2}{ }{-}{ }{3}{z}$
Đáp án cần chọn là: A

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X