Thương của phép chia (-xy)6 : (2xy)4 bằng:

30/11/2020 89

Câu Hỏi:
Thương của phép chia ${{{(}{-}{x}{y}{)}}}{^6}{ }{:}{ }{{{(}{2}{x}{y}{)}}}{^4}$ bằng:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
${{{(}{-}{x}{y}{)}}}{^6}{ }{:}{ }{{{(}{2}{x}{y}{)}}}{^4}{ }{=}{ }{(}{x}^{6}{y}^{6}{)}{ }{:}{ }{(}{2}^{4}{x}^{4}{y}^{4}{)}{ }$
${=}\dfrac{1}{2^4}{x}^{{{6}{-}{4}}}{y}^{{{6}{-}{4}}}$
$=\dfrac{1}{2^4}{x^2}{y^2}=(\dfrac{1}{2^2}{x}{y})^2 $
$=(\dfrac{1}4xy)^2$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X