Giá trị số tự nhiên n để phép chia xn : x6 thực hiện được là:

30/11/2020 156

Câu Hỏi:
Giá trị số tự nhiên n để phép chia ${x}^{n}{ }{:}{ }{x}^{6}$ thực hiện được là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Để phép chia ${x}^{n}{ }{:}{ }{x}^{6}$ thực hiện được thì n Є N, n - 6 $\geq$ 0
$\Leftrightarrow$ n $\geq$ 6, n Є N
Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X