Cho (2x+ y2).(-) = 8x3 + y6. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp

30/11/2020 151

Câu Hỏi:
Cho ${(}{2}{x}{+}{ }{y}^{2}{)}{.}{(}{-}{)}{ }{=}{ }{8}{x}^{3}{ }{+}{ }{y}^{6}$. Điền vào chỗ trống (...) đa thức thích hợp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Ta có
$8x^3+y^6=(2x)^3+(y^2)^3=(2x+y^3)((2x)^2 -2xy^2+(y^2)^2)=(2x+y^3)(4x^2-2xy^2+y^4)$
Vậy đa thức cần điền là $4x^2-2xy^2+y^4$
Đáp án cần chọn là: C

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X