Chia đơn thức (-3x)5 cho đơn thức (-3x)2 ta được kết quả là

30/11/2020 84

Câu Hỏi:
Chia đơn thức ${{{(}{-}{3}{x}{)}}}{5}$ cho đơn thức ${{{(}{-}{3}{x}{)}}}{2}$ ta được kết quả là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D

Ta có
${{{(}{-}{3}{x}{)}}}{5}{ }{:}{ }{{{(}{-}{3}{x}{)}}}{2}{ }{=}{ }{{{(}{-}{3}{x}{)}}}{3}{ }{ }{=}{ }{{{(}{-}{3}{)}}}{3}{.}{x}^{3}{ }{=}{ }{-}{27}{x}^{3}$
Đáp án cần chọn là: D

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X