Cho (27x3 + 27x2 + 9x + 1) : (3x + 1)2 = (...) Điền vào chỗ trống đa thức thích

30/11/2020 292

Câu Hỏi:
Cho ${(}{27}{x}^{3}{ }{+}{ }{27}{x}^{2}{ }{+}{ }{9}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{:}{ }{{{(}{3}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{^2}{ }$= (...) Điền vào chỗ trống đa thức thích hợp
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Ta có
${(}{27}{x}^{3}{ }{+}{ }{27}{x}^{2}{ }{+}{ }{9}{x}{ }{+}{ }{1}{)}{ }{:}{ }{{{(}{3}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{2}{=}{ }{{{(}{3}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{3}{ }{:}{ }{{{(}{3}{x}{ }{+}{ }{1}{)}}}{{{2}{ }}}{=}{ }{3}{x}{ }{+}{ }{1}$

Đáp án cần chọn là: B

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X