Chọn câu đúng nhất

30/11/2020 19

Câu Hỏi:
Chọn câu đúng nhất
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C

Ta có
${(}\dfrac{1}{2}{a}^{2}{x}^{4}{+}\dfrac{4}{3}{a}{x}^{3}{-}\dfrac{2}{3}{a}{x}^{2}{)}{:}{(}\dfrac{{{-}{2}}}{3}{a}{x}^{2}{)}{=}{(}\dfrac{1}{2}{a}^{2}{x}^{4}{)}{:}{(}\dfrac{{{-}{2}}}{3}{a}{x}^{2}{)}{+}{(}\dfrac{4}{3}{a}{x}^{3}{)}{:}{(}\dfrac{{{-}{2}}}{3}{a}{x}^{2}{)}{-}{(}\dfrac{2}{3}{a}{x}^{2}{)}{:}{(}\dfrac{{{-}{2}}}{3}{a}{x}^{2}{)}{=}\dfrac{{{-}{3}}}{4}{a}{x}^{2}{-}{2}{x}{+}{1}$

${(}\dfrac{1}{2}{a}^{2}{x}^{4}{+}\dfrac{4}{3}{a}{x}^{3}{-}\dfrac{2}{3}{a}{x}^{2}{)}{:}{(}{a}{x}^{2}{)}{=}{(}\dfrac{1}{2}{a}^{2}{x}^{4}{)}{:}{(}{a}{x}^{2}{)}{+}{(}\dfrac{4}{3}{a}{x}^{3}{)}{:}{(}{a}{x}^{2}{)}{-}{(}\dfrac{2}{3}{a}{x}^{2}{)}{:}{(}{a}{x}^{2}{)}{=}\dfrac{1}{2}{a}{x}^{2}{+}\dfrac{4}{3}{x}{-}\dfrac{2}{3}$
Đáp án cần chọn là: C

Lựu (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm toán 8 mới nhất

X