Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy

Xuất bản: 19/08/2020 - Cập nhật: 19/08/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Bốn bạn A, B, C, D đưa ra kết quả của các phép chia hai số nguyên 14 và 5. Hãy chọn kết quả đúng:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

+ Div là phép chia lấy phần nguyên

+ Mod là phép chia lấy phần dư

Mà 14 : 5= 2 dư 4 →14 div 5=2; 14 mod 5=4;

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 8 mới nhất

X