Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự:

27/11/2020 796

Câu Hỏi:
Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.
Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.
Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động lan truyền đi tiếp.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X