Màng sau xinap có các

27/11/2020 86

Câu Hỏi:
Màng sau xinap có các
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X