Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 44 có đáp án: Sinh sản vô tính ở động vật

Câu 1. Sinh sản vô tính ở động vật là ?
Câu 2. Trong sinh sản vô tính các cá thể mới sinh ra:
Câu 3. Sinh sản vô tính ở động vật chủ yếu dựa trên các hình thức phân bào nào?
Câu 4. Sinh sản vô tính dựa trên cơ sở:
Câu 5. Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật ?
Câu 6. Ưu điểm của sinh sản vô tính là
Câu 7. Hạn chế của sinh sản vô tính là ?
Câu 8. Khi điều kiện sống thay đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, vì sao?
Câu 9. Những hình thức sinh sản vô tính nào chỉ có ở động không xương sống ?
Câu 10. Hình thức sinh sản vô tính nào có cả ở động vật đơn bào và đa bào?
Câu 11. Hình thức sinh sản vô tính nào có ở động vật không xương sống và có xương sống ?
Câu 12. Có bao nhiêu loài sinh vật sau đây có hình thức sinh sản trinh sinh?
(1). Ong. (2). Chuột túi.
(3). Mối. (4). Ếch.
(5). Rệp. (6). Kiến.
(7). Muỗi. (8). Thằn lằn đá.
Câu 13. Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại
Câu 14. Sinh sản vô tính gồm các kiểu?
Câu 15. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?
Câu 16. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?
Câu 17. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất ?
Câu 18. Từ một cơ thể mẹ chỉ hình thành được 2 cơ thể mới giống nhau và giống hệt mẹ được gọi là
Câu 19. Phân đôi là hình thức sinh sản phổ biến ở
Câu 20. Phân đôi là hình thức sinh sản có ở:
Câu 21. Mỗi mảnh vụn cơ thể mẹ có thể tái sinh thành một cơ thể hoàn chỉnh là kiểu sinh sản thường gặp ở
Câu 22. Phân mảnh là hình thức sinh sản có ở:
Câu 23. Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào
Câu 24. Truyền máu giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là
Câu 25. Ghép tủy giữa hai anh em sinh đôi cùng trứng có thể coi là
Câu 26. Trường hợp nào sau đây không phải là ứng dụng của sinh sản vô tính?
Câu 27. Ứng dụng của sinh sản vô tính ở động vật là?
Câu 28. Dị ghép là trường hợp
Câu 29. Đồng ghép là trường hợp
Câu 30. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ?
Câu 31. Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật sinh ra được ít cá thể nhất từ một cá thể mẹ?
Câu 32. Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?
Câu 33. Để thay thận cho một bệnh nhân, trường hợp nào sau đây cho kết quả tốt nhất?
Câu 34. Ở ong, các ong thợ
Câu 35. Thằn lằn bị mất đuôi có thể mọc ra đuôi mới, đó là

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 19B
Câu 2ACâu 20C
Câu 3ACâu 21C
Câu 4BCâu 22B
Câu 5DCâu 23B
Câu 6CCâu 24D
Câu 7CCâu 25B
Câu 8ACâu 26C
Câu 9DCâu 27D
Câu 10DCâu 28B
Câu 11CCâu 29D
Câu 12BCâu 30D
Câu 13DCâu 31B
Câu 14DCâu 32D
Câu 15ACâu 33D
Câu 16ACâu 34A
Câu 17ACâu 35B
Câu 18A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X