Ý nào sau đây đúng?

Xuất bản: 27/11/2020 - Cập nhật: 27/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ý nào sau đây đúng?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Tốc độ lan truyền qua xi náp hóa học chậm hơn so với tốc độ lan truyền qua xinap điện vì Xináp hóa học cần có thời gian để phá vỡ túi chứa và để chất môi giới khuếch tán qua khe xináp.
B sai, Có nhiều chất trung gian hóa học nhưng phổ biến nhất ở động vật có vú là axêtincôlin và noradrenalin.
C sai, Truyền tin qua xináp đều cần chất trung gian hóa học
D sai, Xináp là diện tiếp xúc giữa TBTK với TBTK hoặc với các tế bào khác.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Xináp là diện tiếp xúc giữa

Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, hoặc giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác như tế bào cơ, tế bào tuyến… có vai trò dẫn truyền xung thần kinh.

Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn theo thứ tự:

Quá trình truyền tin qua xináp gồm 3 giai đoạn theo thứ tự:
Bước 1: Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến đổi làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

Xináp là gì?

Xináp là nơi tiếp xúc của chùm tận cùng của nơron này với sợi nhánh của nơron khác hoặc cơ quan đáp ứng.
Giải thích

Khái niệm Xináp là gì?

Xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến,..)

Yếu tố không thuộc thành phần của xináp là:

Các ion Ca2+ không thuộc thành phần của xináp, chúng luôn có ở trong dịch bào.

Giải thích:
Xináp là điện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...)

Xinap cấu tạo gồm các bộ phận

Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận: chùy xinap, khe xinap, màng sau xinap

Cấu trúc cơ bản của một xinap gồm có

1 xinap cơ bản gồm có :Màng trước xinap, khe xinap, màng sau xinap (vì xinap là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với các tế bào khác)

Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong

Các chất trung gian hóa học trong xinap được chứa trong các bóng xinap trong chùy xinap.

Các bóng xináp gắn vào màng trước xinap và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào

Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho 1 số bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

Màng sau xinap có các

Màng sau xinap có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

Xung thần kinh được truyền qua xinap theo thứ tự?

Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự: Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

đề trắc nghiệm sinh học 11 mới nhất

X