Trắc nghiệm Sinh 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Đề trắc nghiệm Sinh 11 bài 45 có đáp án: Sinh sản hữu tính ở động vật

Câu 1. Sinh sản hữu tính ở động vật là
Câu 2. Trong sinh sản hữu tính cơ thể mới sinh ra từ
Câu 3. Một cơ thể vừa có khả năng tạo giao tử đực, vừa có khả năng tạo giao tử cái thì gọi là ?
Câu 4. Quá trình sinh sản hữu tính ở động vật gồm các giai đoạn?
Câu 5. Một tế bào sinh tinh trùng giảm phân hình thành bao nhiêu tinh trùng?
Câu 6. Bản chất của thụ tinh là?
Câu 7. Thế nào là thụ tinh ngoài?
Câu 8. Thế nào là thụ tinh trong?
Câu 9. Điều nào không đúng khi nói về hình thức thụ tinh ở động vật?
Câu 10. Giun đất là động vật lưỡng tính nhưng vẫn thụ tính chéo vì
Câu 11. Nói về sinh sản hữu tính, điều không đúng là
Câu 12. Hiện tượng đẻ trứng thai là
Câu 13. Thai sinh là hiện tượng .
Câu 14. Điều nào không đúng khi nói về thụ tinh ở động vật?
Câu 15. Một số loài cá (cá kiến, cá múm, cá mập) có hiện tượng đẻ trứng thai.Trong trường hợp này cơ thể mẹ có vai trò chính là
Câu 16. Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là
Câu 17. Hướng tiến hoá về sinh sản của động vật là
Câu 18. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính ở động vật?
Câu 19. Vì sao sinh sản theo kiểu giao phối tiến hoá hơn sinh sản vô tính?
Câu 20. Trong sinh sản hữu tính, đời con thường đa dạng là do
Câu 21. Thụ tinh chéo tiến hóa hơn tự thụ tinh là vì ?
Câu 22. Các động vật lưỡng tính sinh sản theo kiểu giao phối thì duy trì cả cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái có lợi gì ?
Câu 23. Đặc điểm nào không phải là ưu thế của sinh sản giao phối so với sinh sản tự phối ở động vật?

đáp án Trắc nghiệm Sinh 11 bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 13A
Câu 2BCâu 14B
Câu 3ACâu 15B
Câu 4ACâu 16A
Câu 5CCâu 17A
Câu 6ACâu 18B
Câu 7BCâu 19A
Câu 8CCâu 20C
Câu 9BCâu 21B
Câu 10CCâu 22A
Câu 11BCâu 23B
Câu 12D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X