Trắc nghiệm vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 39 - Độ ẩm của không khí có đáp án

Câu 1. Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?
Câu 2. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?
Câu 3. Điểm sương là :
Câu 4. Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?
Câu 5. Khi không khí càng ẩm thì:
Câu 6. Nếu nung nóng không khí thì:
Câu 7. Nếu làm lạnh không khí thì:
Câu 8. Kết luận nào sau đây là đúng?
Câu 9. Không khí ở ${25}^{o}{C}$ có độ ẩm tương đối là 70% . Khối lượng hơi nước có trong ${1}{m}^{3}$ không khí là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở ${25}^{o}{C}$ là ${23}{g}{/}{m}^{3}$
Câu 10. Không khí ở một nơi có nhiệt độ 300C, có điểm sương là 200C. Độ ẩm tuyệt đối của không khí tại đó là bao nhiêu? Biết độ ẩm cực đại ở nhiệt độ 200C là A = 17,3g/m3.
Câu 11. Độ ẩm tỉ đối của không khí buổi sáng là 80% ở nhiệt độ 230C. Khi nhiệt độ lên tới 300C vào buổi trưa độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 230C và 300C lần lượt là 20,6g/m3 và 30,29g/m3. So sánh lượng hơi nước có trong không khí ở hai nhiệt độ trên.
Câu 12. Trong một căn phòng diện tích 40m2, chiều cao của căn phòng là 2,5m. Nhiệt độ trong phòng là 300C, độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%, độ ẩm cực đại của không khí là 30,3g/m3. Sử dụng điều hòa nhiệt độ để giảm nhiệt độ phòng xuống 200C thì lượng hơi nước cần ngưng tụ là bao nhiêu gam? Biết độ ẩm cực đại và độ ẩm tỉ đối của không khí ở nhiệt độ 200C lần lượt là 17,3g/m3 và 40%
Câu 13. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong một bình kín dung tích 0,5m3 là 50%. Khi độ ẩm tỉ đối của không khí là 40% khối lượng hơi nước ngưng tụ là 1gam. Biết nhiệt trong bình là không đổi, thể tích hơi nước ngưng tụ trong bình không đáng kể tính độ ẩm cực đại của không khí trong bình
Câu 14. Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là ${10}^{10}{m}^{3}$. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 100C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 100C và 200C lần lượt là 9,4g/m3 và 17,3g/m3
Câu 15. Ở nhiệt độ ${30}^{o}{C}$, độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí lần lượt là 24,24 g/${m}^{3}$và 30,3 g/${m}^{3}$. Độ ẩm tương đối của không khí khi đó là
Câu 16. Ở nhiệt độ ${20}^{o}{C}$, khối lương riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/${m}^{3}$. Biết độ ẩm tương đối cảu không khí là 90%. Độ ẩm tuyệt đối của không khí khi đó là
Câu 17. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${20}^{o}{C}$và ${30}^{o}{C}$lần lượt là 17 g/${m}^{3}$và 30 g/${m}^{3}$. Gọi ${a}_{1}$, ${f}_{1}$là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở ${20}^{o}{C}$; ${a}_{2}$, ${f}_{2}$ là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở ${30}^{o}{C}$. Biết ${3}{a}_{1}$= ${2}{a}_{2}$. Tỉ số ${f}_{2}{/}{f}_{1}$ bằng
Câu 18. Ở ${20}^{o}{C}$, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 17,3 g/${m}^{3}$, độ ẩm tương đối là 80%, độ ẩm tuyệt đối là ${a}_{1}$. Ở ${30}^{o}{C}$, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa là 30,3 g/${m}^{3}$, độ ẩm tương đối là 75%, độ ẩm tuyệt đối là ${a}_{2}$. Hiệu (${a}_{1}{-}{a}_{2}$) bằng
Câu 19. Không khí ẩm là không khí
Câu 20. Không khí trong một căn phòng có nhiệt độ ${25}^{o}{C}$và độ ẩm tỉ đối của không khí là 75%. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${25}^{o}{C}$ là 23 g/${m}^{3}$. Cho biết không khí trong phòng có thể tích là 100 ${m}^{3}$. Khối lượng hơi nước có trong căn phòng là
Câu 21. Ở ${20}^{o}{C}$, áp suất của hơi nước bão hòa là 17,5 mmHg. Không khí ẩm có độ ẩm tỉ đối là 80%, áp suất riêng phần của hơi nước có trong không khí ẩm này là
Câu 22. Lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ ${20}^{o}{C}$. Sau khi chạy máy điều hòa, nhiệt độ không khí trong căn phòng giảm xuống còn ${12}^{o}{C}$và thấy hơi nước bắt đầu tụ lại thành sương. Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${12}^{o}{C}$ là 10,76 g.${m}^{3}$; ở ${20}^{o}{C}$ là 17,30 g/${m}^{3}$. Độ ẩm tỉ đối của không khí trong phòng ở ${20}^{o}{C}$là
Câu 23. Một căn phòng có thể tích 40 ${m}^{3}$. Lúc đầu không khí trong phòng có độ ẩm 40%. Người ta cho nước bay hơi để tăng độ ẩm trong phòng lên tới 60%. Coi nhiệt độ bằng ${20}^{o}{C}$và không đổi, khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${20}^{o}{C}$là 17,3 g/${m}^{3}$. Khối lượng nước đã bay hơi là
Câu 24. Ban ngày, nhiệt độ không khí là ${30}^{o}{C}$, độ ẩm của không khí đo được là 76%. Vào ban đêm nhiệt đôocirc;̣ của không khí bằng bao nhiêu thì sẽ có sương mù? Cho biết khối lượng riêng của hơi nước bão hòa theo nhiệt độ là
Câu 25. Ban ngày nhiệt độ của không khí là 150C, độ ẩm tương đối là 64%. Ban đêm nhiệt độ xuống đến 50C. Hỏi có sương không nếu có hãy tính khối lượng hơi nước ngưng tụ trong 1 m3 không khí? Biết độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 150C là 12,8g/m3, độ ẩm tuyệt đối của không khí ở nhiệt độ 50C là 6,8g/m3
Câu 26. Nhiệt độ không khí trong phòng có thể tích là 120m3 là 200C. Điểm sương là 120C. Tính độ ẩm tương đối và khối lượng hơi nước có trong phòng. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ 200C và 120C lần lượt là 17,3 g/m3 và 10,7 g/m3.
Câu 27. Điểm sương của không khí là 80C. Tính khối lượng hơi nước cần thiết để làm bão hòa 1 m3 không khí ở nhiệt độ 280C. Biết độ ẩm cực đại ở 80C là 8,3 g/m3, ở 280C là 27,2 g/m3

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 15A
Câu 2CCâu 16C
Câu 3DCâu 17B
Câu 4DCâu 18D
Câu 5CCâu 19C
Câu 6BCâu 20D
Câu 7CCâu 21B
Câu 8CCâu 22A
Câu 9DCâu 23D
Câu 10BCâu 24A
Câu 11DCâu 25C
Câu 12ACâu 26C
Câu 13DCâu 27A
Câu 14B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X