Trắc nghiệm vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 39 - Độ ẩm của không khí có đáp án

Câu 1. Khi nói về độ ẩm tuyệt đối câu nào sau đây là đúng ?

A. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1 m3 không khí

B. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra kg trong 1 m3 không khí

C. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước bão hòa tính ra g trong 1 m3 không khí

D. Có độ lớn bằng khối lượng hơi nước tính ra g trong 1 cm3 không khí

Câu 2. Khi nói về độ ẩm cực đại, câu nào dưới đây không đúng ?

A. Độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa hơi nước.

B. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại.

C. Khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng và không khí có độ ẩm cực đại

D. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa trong không khí tính theo đơn vị g/m3

Câu 3. Điểm sương là :

A. Nơi có sương

B. Lúc không khí bị hóa lỏng

C. Nhiệt độ của không khí lúc hóa lỏng

D. Nhiệt độ tại đó hơi nước trong không khí bão hòa

Câu 4. Biểu thức nào sau đây xác định độ ẩm tỉ đối của không khí ?

A. ${f}=\dfrac{A}{a}.{100}\%$

B. ${f}{=}\dfrac{A}{{{a}{s}}}$

C. ${f}{=}\dfrac{p}{p}_{{{p}{h}}}$

D. $f = \frac{p}{{p_{ph}}}.100\% $

Câu 5. Khi không khí càng ẩm thì:

A. Độ ẩm tỉ đối của nó không đổi

B. Độ ẩm tỉ đối của nó càng thấp

C. Độ ẩm tỉ đối của nó càng cao

D. Độ ẩm tỉ đối không phụ thuộc vào độ ẩm của không khí

Câu 6. Nếu nung nóng không khí thì:

A. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm tương đối đều tăng

B. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối giảm

C. Độ ẩm tuyệt đối không đổi, độ ẩm tương đối tăng

D. Độ ẩm tuyệt đối tăng, độ ẩm tương đối không đổi

Câu 7. Nếu làm lạnh không khí thì:

A. Độ ẩm tuyệt đối giảm, độ ẩm tương đối giảm

B. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối giảm

C. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tương đối tăng

D. Độ ẩm cực đại giảm, độ ẩm tuyệt đối giảm

Câu 8. Kết luận nào sau đây là đúng?

A. Không khí càng ẩm khi nhiệt độ càng thấp

B. Không khí càng ẩm khi lượng hơi nước trong không khí càng nhiều

C. Không khí càng ẩm khi hơi nước chứa trong không khí càng gần trạng thái bão hoà

D. Cả 3 kết luận trên

Câu 11. Độ ẩm tỉ đối của không khí buổi sáng là 80% ở nhiệt độ 230C. Khi nhiệt độ lên tới 300C vào buổi trưa độ ẩm tỉ đối của không khí là 60%. Biết độ ẩm cực đại của không khí ở 230C và 300C lần lượt là 20,6g/m3 và 30,29g/m3. So sánh lượng hơi nước có trong không khí ở hai nhiệt độ trên.

A. Không xác định được lượng hơi nước có trong không khí ở hai nhiệt độ đó

B. Lượng hơi nước có trong không khí ở nhiệt độ 230C và 300C như nhau

C. Ở nhiệt độ 230C không khí chứa nhiều hơi nước hơn

D. Ở nhiệt độ 300C không khí chứa nhiều hơi nước hơn

Câu 19. Không khí ẩm là không khí

A. có độ ẩm cực đại lớn

B. có độ ẩm tuyệt đói lớn

C. có độ ẩm tỉ đối lớn

D. áp suất riêng của hơi nước lớn.

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 39: Độ ẩm của không khí

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 15A
Câu 2CCâu 16C
Câu 3DCâu 17B
Câu 4DCâu 18D
Câu 5CCâu 19C
Câu 6BCâu 20D
Câu 7CCâu 21B
Câu 8CCâu 22A
Câu 9DCâu 23D
Câu 10BCâu 24A
Câu 11DCâu 25C
Câu 12ACâu 26C
Câu 13DCâu 27A
Câu 14B

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X