Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở 20oCvà 30oClần lượt là 17

09/12/2020 17

Câu Hỏi:
Khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở ${20}^{o}{C}$và ${30}^{o}{C}$lần lượt là 17 g/${m}^{3}$và 30 g/${m}^{3}$. Gọi ${a}_{1}$, ${f}_{1}$là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở ${20}^{o}{C}$; ${a}_{2}$, ${f}_{2}$ là độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm tương đối của không khí ở ${30}^{o}{C}$. Biết ${3}{a}_{1}$= ${2}{a}_{2}$. Tỉ số ${f}_{2}{/}{f}_{1}$ bằng
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X