Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là

09/12/2020 14

Câu Hỏi:
Độ ẩm tương đối của không khí ở nhiệt độ 200C là 80% thể tích của đám mây là ${10}^{10}{m}^{3}$. Tính lượng mưa rơi xuống khi nhiệt độ không khí giảm xuống 100C. Cho độ ẩm cực đại của không khí ở 100C và 200C lần lượt là 9,4g/m3 và 17,3g/m3
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X