Trắc nghiệm vật lý 10 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 35 - Biến dạng cơ của vật rắn có đáp án

Câu 1. Khi xét biến dạng đàn hồi kéo của vật rắn, có thể sử dụng trực tiếp:
Câu 2. Một thanh rắn hình trụ tròn có tiết diện S, độ dài ban đầu l0, làm bằng chất có suất đàn hồi E, biểu thức xác định hệ số đàn hồi k của thanh là:
Câu 3. Định luật Húc chỉ có thể áp dụng trong trường hợp nào sau đây?
Câu 4. Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây?
Câu 5. Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của thanh rắn tỉ lệ thuận với đại lượng nào dưới đây?
Câu 6. Độ cứng (hay hệ số đàn hồi) của vật rắn (hình trụ đồng chất) phụ thuộc những yếu tố nào dưới đây?
Câu 7. Một sợi dây kim loại dài ${l}_{0}$= 1,8m và có đường kính d = 0,5mm. Khi bị kéo bằng một lực F = 20N thì sợi dây này bị dãn ra thêm ∆ℓ = 1,2mm. Suất đàn hồi của kim loại làm dây là:
Câu 8. Một thanh thép tròn đường kính 16mm và suất đàn hồi E = 2.${10}^{11}$ Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại của nó bằng một lực F = 1,6.${10}^{5}$ N để thanh này biến dạng nén đàn hồi. Tính độ co ngắn tỉ đối |∆l| của thanh ( ${l}_{0}$là độ dài ban đầu, Δl là độ biến dạng nén).
Câu 9. Một dây làm bằng thép có chiều dài 3m, đường kính tiết diện ngang 0,4mm. Biết thép có suất Yâng là E = 2.${10}^{11}$ .Treo vào dây một vật có khối lượng 4kg. Lấy g = 10m/${s}^{2}$Độ biến dạng của dây lúc này là:
Câu 10. Một đèn chùm có khối lượng 120kg được treo bằng một sợi dây nhôm với giới hạn bền của nhôm là 1,1.${10}^{8}$ Pa. Dây treo phải có tiết diện ngang là bao nhiêu để ứng suất kéo gây bởi trọng lượng của vật không vượt quá 20% giới hạn bền của vật liệu làm dây? Cho Enhôm = 7.${10}^{7}$ Pa và lấy g = 10m/${s}^{2}$. Chọn đáp án đúng.
Câu 11. Một dây thép có đường kính tiết diện 6mm được dùng để treo một trọng vật có khối lượng 10 tấn. Cho biết giới hạn bền của dây thép 3.${10}^{10}$ N/${m}^{2}$. Lấy g = 10 m/${s}^{2}$. Hệ số an toàn là:
Câu 12. Biến dạng nhiệt (sự nở vì nhiệt) của vật rắn là:
Câu 13. Chọn phương án đúng:
Câu 14. Chọn phương án sai?
Câu 15. Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào:
Câu 16. Chọn phương án đúng?
Câu 17. Một vật bằng kim loại có hệ số nở dài α. Gọi ${V_0}$ và V lần lượt là thể tích của vật ở nhiệt độ ${t_0}$ và ${t_0}$ +t. Tỷ số$\dfrac{{{V}{-}{V_0}}}{V_0}$ có giá trị là:
Câu 18. Hiện tượng nào sau đây do sự nở vì nhiệt gây ra:
Câu 19. Ứng dụng nào sau đây không phải của hiện tượng nở vì nhiệt:
Câu 20. Nguyên tắc hoạt động của dụng cụ nào sau đây không liên quan đến sự nở vì nhiệt?
Câu 21. Khi vật rắn là một tấm kim loại mỏng phẳng biến dạng nhiệt của vật rắn coi như biến dạng về diện tích. Độ nở diện tích khi đó:
Câu 22. Biến dạng cơ là:
Câu 23. Đặc điểm nào sau đây là của biến dạng đàn hồi?
Câu 24. Giới hạn đàn hồi là:
Câu 25. Chọn phát biểu sai về ứng suất?
Câu 26. Giới hạn bền của vật liệu là:
Câu 27. Vật nào dưới đây chịu biến dạng kéo?
Câu 28. Vật nào dưới đây chịu biến dạng nén?
Câu 29. Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn đồng chất, hình trụ:
Câu 30. Hệ số đàn hồi của thanh thép khi biến dạng kéo hoặc nén phụ thuộc như thế nào vào tiết diện ngang và độ dài ban đầu của thanh rắn?
Câu 31. Hai thanh kim loại có cùng bản chất, cùng chiều dài, có tiết diện ngang tương ứng là S1 = 2S2. Đặt vào hai thanh những lực có cùng độ lớn. Gọi độ biến dạng của các thanh lần lượt là ${∆}{l}_{1}$ và ${∆}{l}_{2}$ . Chọn biểu thức đúng?
Câu 32. Một sợi dây sắt dài gấp đôi nhưng có tiết diện nhỏ bằng nửa tiết diện của sợi dây đồng. Giữ chặt đầu trên của mỗi sợi dây và treo vào đầu dưới của chúng hai vật nặng giống nhau. Suất đàn hồi của sắt lớn hơn của đồng 1,6 lần. Độ dãn của sợi dây sắt so với sợi dây đồng là:
Câu 33. Một thanh thép dài 5,0 m có tiết diện 1,5 cm2 được giữ chặt một đầu. Cho biết suất đàn hồi của thép là E = 2.1011 Pa. Lực kéo tác dụng lên đầu kia của thanh thép bằng bao nhiêu để thanh dài thêm 2,5 mm?
Câu 34. Một vật rắn đàn hồi hình trụ đồng chất chiều dài ban đầu 3,6m có đường kính 1,2mm. Hệ số đàn hồi của dây là bao nhiêu? Biết suất đàn hồi của vật rắn bằng E = 2.1011Pa.
Câu 35. Hệ số đàn hồi của một thanh rắn đồng chất hình trụ là 100N/m. Đầu trên của thanh cố định, thanh dài thêm 1,6cm khi treo vào đầu dưới của thanh rắn một vật có khối lượng m. Xác định giá trị của m, lấy g = 10m/s2.
Câu 36. Một thanh rắn hình trụ một đầu chịu một lực nén có độ lớn 3,14.105N , đầu còn lại giữ cố định. Biết thanh rắn có đường kính 20mm, suất đàn hồi 2.1011Pa. Tìm độ biến dạng tỷ đối của thanh.
Câu 37. Một dây thép có chiều dài 100cm có một đầu cố định, treo một vật có khối lượng 100kg vào đầu dây còn lại thì chiều dài của dây thép là 101cm. Biết suất đàn hồi của thép là 2.1011Pa . Đường kính tiết diện của dây là bao nhiêu? Lấy g = 10m/s2.
Câu 38. Một sợi dây bằng kim loại dài thêm ra 1,2mm khi treo vật nặng có khối lượng 6kg. Biết chiều dài ban đầu là 2m, lấy g = 10m/s2. Hệ số đàn hồi của kim loại làm dây là:
Câu 39. Biết suất đàn hồi của dây bằng kim loại đường kính 1mm là 9.1010Pa. Độ lớn lực kéo tác dụng làm dây dài ra thêm 1% so với chiều dài ban đầu là:
Câu 40. Quả cầu thép có khối lượng 4kg, đường kính d = 0,1m được gắn vào một dây thép dài 2,8m. Đường kính dây là 0,9mm và suất Y-âng E = 1,86.1011. Quả cầu chuyển động đu đưa. Vận tốc của quả cầu lúc qua vị trí thấp nhất là 5m/s. Hãy tính khoảng trống tối thiểu từ quả cầu đến sàn biết khoảng cách từ điểm treo dây cách sàn 3m.
Câu 41. Một thang máy được kéo bởi 3 dây cáp bằng thép giống nhau có cùng đường kính 1cm và suất Y-âng là E = 2.1011Pa . Khi sàn thang máy ở ngang với sàn tầng thứ nhất thì chiều dài mỗi dây cáp là 25m. Một kiện hàng 700kg được đặt vào thang máy. Tính độ chênh lệch giữa sàn thang máy và sàn của tầng nhà. Coi độ chênh lệch này chỉ do độ dãn của các dây cáp.

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 35: Biến dạng cơ của vật rắn

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 B Câu 22 B
Câu 2 C Câu 23 D
Câu 3 A Câu 24 B
Câu 4 D Câu 25 A
Câu 5 B Câu 26 C
Câu 6 D Câu 27 C
Câu 7 C Câu 28 D
Câu 8 D Câu 29 B
Câu 9 A Câu 30 C
Câu 10 C Câu 31 A
Câu 11 C Câu 32 C
Câu 12 B Câu 33 B
Câu 13 D Câu 34 A
Câu 14 C Câu 35 C
Câu 15 B Câu 36 D
Câu 16 D Câu 37 B
Câu 17 B Câu 38 A
Câu 18 C Câu 39 C
Câu 19 A Câu 40 A
Câu 20 A Câu 41 C
Câu 21 D

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X