Trắc nghiệm vật lý 10 chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Ôn tập trắc nghiệm vật lý 10 chương 7 có đáp án: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6C
Câu 2ACâu 7A
Câu 3CCâu 8C
Câu 4CCâu 9B
Câu 5DCâu 10A

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X