Trắc nghiệm vật lý 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 38 - Sự chuyển thể của các chất có đáp án

Câu 1. Điều nào sau đây không đúng?
Câu 2. Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là 283 K.
Câu 3. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn kết tinh không có đặc điểm
Câu 4. Nhận định nào sau đây không đúng?
Câu 5. Khi một chất lỏng bị "bay hơi" thì điểu nào sau đây không đúng?
Câu 6. Phát biểu nào sau đây là không đúng? Tốc độ bay hơi của một lượng chất lỏng
Câu 7. Một chất hơi đạt trạng thái "hơi bão hòa" thì
Câu 8. Trong thời gian sôi của một chất lỏng, ở áp suất chuẩn,
Câu 9. Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng m = 300 g. Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng 1 atm. Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.${10}^{6}$ J/kg. Nhiệt lượng cần thiết để có m' = 100 g nước hóa thành hơi là
Câu 10. Lấy 0,01kg hơi nước ở 1000C cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa 0,2kg nước ở 9,50C. nhiệt độ cuối cùng là 400C, cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4180J/kg.K. Tính nhiệt hóa hơi của nước.
Câu 11. 100g nước ở nhiệt độ 200C đựng trong một cốc nhôm khối lượng 50g. Thả một quả cầu kim loại khối lượng 50g đã nung nóng bằng sắt vào trong cốc nước, nhiệt độ từ quả cầu kim loại đã làm 5g nước bị hóa hơi trong quá trình tiếp xúc. Nhiệt độ trong cốc tăng lên đến khi có cân bằng nhiệt thì nhiệt độ nước trong cốc là 800C. Tính nhiệt độ ban đầu của quả cầu kim loại trước khi nhúng vào trong nước. Coi nhiệt độ truyền ra ngoài môi trường là không đáng kể. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4180J/kg, nhiệt dung riêng của sắt 460J/kg.K, nhiệt dung riêecirc;ng của nhôm 880J/kg.K, nhiệt hóa hơi của nước 2,26.106J/kg.
Câu 12. Nhiệt lượng cần thiết để một vật từ trạng thái rắn hóa hơi hoàn toàn:
Câu 13. Ở trạng thái cân bằng nhiệt, ta có:
Câu 14. 2kg nước đá ở nhiệt độ 00C cần nhiệt lượng cung cấp là bao nhiêu để chuyển lên nhiệt độ 600C biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg.K
Câu 15. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở -10oC chuyển thành nước ở 0oC. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2090J/kg.K và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.105J/kg.
Câu 16. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 10kg nước ở 25oC chuyển thành hơi ở 100oC. Cho biết nhiệt dung riêng của nước 4180J/kg.K và nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106J/kg.
Câu 17. Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho 0,2kg nước đá ở -20oC tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100oC. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là 2,09.103J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước ${4}{,}{18}{.}{10}^{3}{J}{/}{k}{g}{.}{K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là 2,3.106J/kg.
Câu 18. Chọn phát biểu đúng về sự nóng chảy và đông đặc:
Câu 19. Điều nào sau đây là sai khi nói về sự đông đặc?
Câu 20. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt nóng chảy
Câu 21. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?
Câu 22. Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?
Câu 23. Điều nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?
Câu 24. Chọn phát biểu đúng về sự bay hơi và ngưng tụ:
Câu 25. Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
Câu 26. Điều nào sau đây là sai khi nói về hơi bão hoà?
Câu 27. Câu nào dưới đây là sai khi nói về áp suất hơi bão hoà?
Câu 28. Điều nào sau đây là đúng đối với hơi bão hòa?
Câu 29. Biểu thức nào sau đây là biểu thức của nhiệt hóa hơi:
Câu 30. Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi.
Câu 31. Chọn câu trả lời đúng. Nhiệt nóng chảy riêng của vàng là 62,8.103 J/Kg.
Câu 32. Chọn câu phát biểu sai:
Câu 33. Sự sôi là:
Câu 34. Chọn phương án đúng về sự sôi:
Câu 35. Biểu thức nào sau đây xác định nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào hay cần cung cấp để một vật thay đổi từ nhiệt độ ${t_1}$ sang nhiệt độ ${t_2}$:

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 38: Sự chuyển thể của các chất

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 C Câu 19 B
Câu 2 B Câu 20 B
Câu 3 C Câu 21 C
Câu 4 A Câu 22 B
Câu 5 D Câu 23 D
Câu 6 A Câu 24 A
Câu 7 D Câu 25 A
Câu 8 B Câu 26 C
Câu 9 B Câu 27 B
Câu 10 C Câu 28 B
Câu 11 A Câu 29 D
Câu 12 A Câu 30 C
Câu 13 D Câu 31 B
Câu 14 A Câu 32 C
Câu 15 C Câu 33 D
Câu 16 D Câu 34 B
Câu 17 B Câu 35 C
Câu 18 C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X