Trắc nghiệm vật lý 10 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 10 bài 37 - Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng có đáp án

Câu 1. Chất lỏng không có đặc điểm nào sau đây?

A. Chất lỏng có thể tích xác định còn hình dạng không xác định

B. Chất lỏng có thể tích và hình dạng phụ thuộc vào hình dạng của bình chứa

C. Chất lỏng có dạng hình cầu khi ở trạng thái không trọng lượng

D. Chất lỏng khi ở gần mặt đất có hình dạng bình chứa là do tác dụng của trọng lực

Câu 2. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng:

A. là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho diện tích của bề mặt chất lỏng là lớn nhất có thể

B. là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho thể tích chất lỏng là nhỏ nhất có thể

C. là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho diện tích của bề mặt chất lỏng là nhỏ nhất có thể

D. là hiện tượng xảy ra tại bề mặt của chất lỏng, tại đó xuất hiện lực căng bề mặt của chất lỏng có xu hướng giữ cho thể tích chất lỏng là lớn nhất có thể

Câu 3. Hịên tượng nào sau đây không liên quan đến hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng

A. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí

B. Chiếc đinh ghim nhờn mỡ nỗi trên mặt nước

C. Nước chảy từ trong vòi ra ngoài

D. Giọt nước động trên lá sen

Câu 4. Chiều của lực căng bề mặt chất lỏng có tác dụng:

A. Làm tăng diện tích mặt thoáng của chất lỏng

B. làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng

C. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn ổn định

D. Giữ cho mặt thoáng của chất lỏng luôn nằm ngang

Câu 5. Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:

A. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

B. Phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng

C. Tăng khi nhiệt độ tăng

D. Có giá trị bằng $\dfrac{F}{l}$

Câu 6. Biểu thức nào sau đây xác định lực căng bề mặt của chất lỏng:

A. F = σl

B. ${F}{=}{σ}^{{{-}{1}}}$

C. ${F}{=}\dfrac{σ}{l}$

D. ${F}{=}\dfrac{l}{σ}$

Câu 7. Điều nào sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng?

A. Độ lớn lực căng bề mặt tỉ lệ với độ dài đường giới hạn l mặt thoáng của chất lỏng

B. Hệ số căng bề mặt của chất lỏng phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

C. Hệ số căng bề mặt không phụ thuộc vào nhiệt độ của chất lỏng

D. Lực căng bề mặt có phương tiếp tuyến với mặt thoáng của chất lỏng và vuông góc với đường giới hạn của mặt thoáng

Câu 8. Tìm câu sai. Độ lớn của lực căng bề mặt của chất lỏng luôn :

A. Tỉ lệ với độ dài đường giới hạn bề mặt chất lỏng

B. Phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng

C. Phụ thuộc vào hình dạng chất lỏng

D. Tính bằng công thức F = σl

Câu 9. Nhận xét nào sau đây là SAI liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng?

A. Lực căng bề mặt có chiều luôn hướng ra ngoài mặt thóang

B. Lực căng bề mặt có phương vuông góc với đường giới hạn của mặt thóang

C. Độ lớn của lực căng bề mặt phụ thuộc bản chất của chất lỏng

D. Độ lớn của lực căng bề mặt tỉ lệ thuận với chiều dài của đường giới hạn của mặt thóang

Câu 12. Một quả cầu mặt ngoài hoàn toàn không bị nước làm dính ướt. Biết bán kính của quả cầu là 0,1cm, suất căng bề mặt của nước là 0,073N/m.

A. ${F}_{{{m}{a}{x}}}{=}{4}{,}{6}{N}$

B. ${F}_{{{m}{a}{x}}}{=}{4}{,}{5}{.}{10}^{{{-}{2}}}{N}$

C. ${F}_{{{m}{a}{x}}}{=}{4}{,}{5}{.}{10}^{{{-}{3}}}{N}$

D. ${F}_{{{m}{a}{x}}}{=}{4}{,}{6}{.}{10}^{{{-}{4}}}{N}$

Câu 15. Lực căng bề mặt tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kì trên bề măt của chất lỏng không có đặc điểm

A. có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng.

B. vuông góc với đoạn đường đó

C. có độ lớn tỉ lệ với độ dài đoạn đường.

D. có phương vuông góc với bề mặt chất lỏng.

Câu 16. Hệ số căng bề mặt chất lỏng không có đặc điểm

A. tăng lên khi nhiệt độ tăng

B. phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

C. có đơn vị đo là N/m

D. giảm khi nhiệt độ tăng

đáp án Trắc nghiệm vật lý 10 bài 37: Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 15D
Câu 2CCâu 16A
Câu 3CCâu 17C
Câu 4BCâu 18D
Câu 5CCâu 19B
Câu 6ACâu 20A
Câu 7CCâu 21C
Câu 8CCâu 22D
Câu 9ACâu 23B
Câu 10ACâu 24C
Câu 11ACâu 25C
Câu 12DCâu 26C
Câu 13BCâu 27B
Câu 14C

Giang (Tổng hợp)

Các đề khác

X