Trắc nghiệm hóa 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Câu Đáp án Câu Đáp án
Câu 1 D Câu 9 A
Câu 2 A Câu 10 B
Câu 3 B Câu 11 B
Câu 4 D Câu 12 C
Câu 5 B Câu 13 D
Câu 6 C Câu 14 A
Câu 7 D Câu 15 C
Câu 8 A

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X