Hợp chất hữu cơ X ( C, H, O N) có công thức trùng với công thức đơn giản nhất,

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hợp chất hữu cơ X ( C, H, O N) có công thức trùng với công thức đơn giản nhất, đốt cháy hoàn toàn 7,5 gam X, thu được 4,48 lít CO2; 1,12 lít N2 (các khí đều đo (đktc)) và 4,5 gam H2O. Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số nguyên tử hiđro trong một phân tử X là 5. Công thức của hợp chất hữu cơ X là C2H5O2N.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X