Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O, tỉ khối hơi của X so với hiđro

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 08/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O, tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 30. Công thức phân tử của X là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức phân tử của X là C2H4O2.

Giải thích:

Hợp chất X có công thức đơn giản nhất là CH2O => X có dạng (CH2O)n hay C2H2nOn.
MX = 30 x 2 = 60 => n = 2
=> Công thức của X là: C2H4O2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan
Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

A. mantozơ.

B. saccarozơ.

C. glucozơ.

D. tinh bột.

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. metyl axetat.

B. metyl propionat.

C. etyl axetat.

D. propyl axetat.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X