Trắc nghiệm hóa 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 1. Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là:
Câu 2. Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?
Câu 3. Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là
Câu 4. Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?
Câu 5. Kết luận nào sau đây là không đúng ?
Câu 6. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:
Câu 7. Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?
Câu 8. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do
Câu 9. Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do
Câu 10. Cho các phản ứng:
a. (CH3)CCl + OH- → (CH3)3COH + Cl-
b. C2H6 $\overset {t⁰, xt} \rightarrow$C2H4 + H2
c. C2H2 + HCl $\overset {t⁰, xt} \rightarrow$ CH2 = CHCl
d. CH3CCH + AgNO3 + NH3 → CH3CCAg + NH4NO3
Trong các phản ứng trên, phản ứng thế là:

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3BCâu 8C
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X