Trắc nghiệm hóa 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 1. Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

A. phản ứng oxi hóa - khử

B. phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác

C. phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác để tạo thành phân tử hợp chất mới

D. phản ứng giữa đơn chất và hợp chất.

Câu 2. Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

A. CH4 + Cl2 $\overset {as} \rightarrow$ CH3Cl + HCl

B. CH3COOH + C2H5OH $\overset {t⁰, xt} \rightarrow$ CH2COOC2H5 + H2O

C. C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

D. C2H4 + Br2 → C2H4Br2.

Câu 3. Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là

A. phản ứng trong đó một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ bị thay thế bởi một nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử khác.

B. phản ứng trong đó phân tử hợp chất hữu cơ kết hợp với phân tử khác để tạo thành phân tử hợp chất mới.

C. phản ứng giữa hai hợp chất.

D. phản ứng đồng phân hóa.

Câu 4. Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

A. C2H6 + Br2 $\overset {as} \rightarrow$ C2H5Br + HBr

B. C2H5OH + HBr → C2H5Br + H2O

C. 2H2 + O2 $\overset {t⁰} \rightarrow$ 2H2O

D. C6H12 + H2 $\overset {t⁰, Ni} \rightarrow$ C6H14

Câu 5. Kết luận nào sau đây là không đúng ?

A. Các nguyên tử trong phân tử hợp chất hữu cơ liên kết với nhau theo một thứ tự nhất định.

B. Đa số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và kém bền nhiệt so với hợp chất vô cơ.

C. Đa số hợp chất hữu cơ không tan hoặc rất ít tan trong nước, tan trong dung môi hữu cơ.

D. Các phản ứng hữu cơ xảy ra nhanh và theo nhiều hướng khác nhau.

Câu 6. Phản ứng hóa học của các hợp chất hữu cơ có đặc điểm là:

A. thường xảy ra rất nhanh và cho một sản phẩm duy nhất

B. thường xảy ra chậm, không theo một hướng nhất định.

C. thường xảy ra rất nhanh, không theo một hướng nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, theo một hướng xác định.

Câu 7. Các chất hữu cơ có điểm nào sau đây chung?

A. Tan tốt trong nước.

B. Bền với nhiệt

C. Khả năng phản ứng cao.

D. Dễ cháy

Câu 8. Phản ứng hữu cơ thường xảy ra chậm do

A. chất hữu cơ dễ bay hơi

B. liên kết trong hợp chất hữu cơ bền

C. liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực nên khó bị phân cắt

D. các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ bền khác nhau

Câu 9. Phản ứng hữu cơ thường sinh ra hỗn hợp sản phẩm do

A. chất hữu cơ có nhiệt độ nóng chảy thấp.

B. liên kết trong hợp chất hữu cơ bền.

C. liên kết trong phân tử các chất hữu cơ ít phân cực

D. các liên kết trong phân tử hợp chất hữu cơ có độ bền khác nhau không nhiều.

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 23: Phản ứng hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1BCâu 6B
Câu 2DCâu 7D
Câu 3BCâu 8C
Câu 4DCâu 9D
Câu 5DCâu 10C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X