Trắc nghiệm hóa 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 2. Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?

A. Si + 2F2 → SiF4

B. Si + 2NaOH + H2O → Na2SiO3 + 2H2

C. 2Mg + Si → Mg2Si

D. Si + O2 → SiO2

Câu 3. Phản ứng nào sau đây là sai ?

A. SiO2 + 2C → 2CO + Si

B. SiO2 + 4HCl → SiCl4 + 2H2O

C. SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O

D. SiO2 + 2Mg → 2MgO + Si

Câu 4. Thủy tinh lỏng là

A. silic đioxit nóng chảy.

B. dung dịch đặc của Na2SiO3 và K2SiO3 .

C. dung dịch bão hòa của axit silixic.

D. thạch anh nóng chảy.

Câu 5. Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?

A. NaOH, MgO, HCl

B. KOH, MgCO3, HF

C. NaOH, Mg, HF

D. KOH, Mg, HCl

Câu 9. Công thức hoá học của thuỷ tinh thông thường là :

A. Na2O . CaO . 6SiO2

B. CaO . 6SiO2

C. Na2O . 6SiO2

D. Na2O . CaO . 2SiO{2 }

Câu 13. Điều nào sau đây là sai ?

A. Silicagen là axit salixic khi bị mất nước.

B. Axit silixic là axit yếu nhưng mạnh hơn axit cacbonic.

C. Tất cả các muối silicat đều không tan (trừ muối của kim loại kiềm và amoni).

D. Thủy tinh lỏng là dung dịch muối của axit silixic.

Câu 14. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp ?

A. SiO2 + 2Mg → Si + 2MgO

B. SiO2 + 2C → Si + 2CO

C. SiCl4 + 2Zn → 2ZnCl2 + Si

D. SiH4 → Si + 2H2

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8A
Câu 2CCâu 9A
Câu 3BCâu 10C
Câu 4BCâu 11C
Câu 5CCâu 12D
Câu 6ACâu 13B
Câu 7CCâu 14B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X