Trắc nghiệm hóa 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 17 Silic và hợp chất của silic có đáp án với các dạng bài tập về điều chế, tính khử, bài tập phản ứng hóa học thường gặp.

Câu 1. Si tác dụng với chất nào sau đây ở nhiệt độ thường ?
Câu 2. Trong phản ứng nào sau đây, silic có tính oxi hóa ?
Câu 3. Phản ứng nào sau đây là sai ?
Câu 4. Thủy tinh lỏng là
Câu 5. Silic đioxit phản ứng được với tất cả các chất trong dãy sau đây ?
Câu 6. Nung nóng NaOH dư với 5 kg cát khô, thu được 9,15 kg Na2SiO3. Hàm lượng SiO2 trong cát là
Câu 7. Cho 25 gam hỗn hợp silic và than tác dụng với dung dịch NaOH đặc, dư, đun nóng thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Thành phần phần trăm khối lượng của Si trong hỗn hợp ban đầu là ( biết hiệu suất phản ứng là 100%)
Câu 8. Cho m gam hỗn hợp Na2CO3 và Na2SiO3 vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít khí X và 3,9 gam kết tủa Y. Giá trị của m là
Câu 9. Công thức hoá học của thuỷ tinh thông thường là :
Câu 10. Nghiền thủy tinh thành bột rồi cho vào nước cất, nhỏ thêm vài giọt phenolphtalein. Màu của dung dịch thu được là
Câu 11. Cho các phản ứng sau:
(1) Si + F2 →
(2) Si + O2 →
(3) Si + NaOH + H2O →
(4) Si + Mg →
(5) Si + HF + HNO3 →
Số phản ứng Si thể hiện tính khử là:
Câu 12. Để khắc chữ hoặc hình trên thủy tinh người ta sử dụng dung dịch nào dưới đây ?
Câu 13. Điều nào sau đây là sai ?
Câu 14. Phản ứng nào dùng để điều chế silic trong công nghiệp ?

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 17: Silic và hợp chất của silic

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 8A
Câu 2CCâu 9A
Câu 3BCâu 10C
Câu 4BCâu 11C
Câu 5CCâu 12D
Câu 6ACâu 13B
Câu 7CCâu 14B

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X