Phân tích chất hữu cơ X chứa C, H, O ta có: mC : mH : mO = 2,24 : 0,357 : 2.

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Phân tích chất hữu cơ X chứa C, H, O ta có:
mC : mH : mO = 2,24 : 0,357 : 2. Công thức đơn giản nhất của X là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Ta có mC : mH : mO = 2,24 : 0,357 : 2 = 2,24/12 : 0,357/1 : 2/16 = 3 : 6 : 2
Công thức đơn giản nhất của X là C3H6O2.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X