Trắc nghiệm hóa 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 4. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?

A. C2H5OH , CH3OCH3

B. CH3OCH3 , CH3CHO

C. CH3OH , C2H5OH

D. CH3CH2Cl , CH3CH2OH

Câu 5. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau ?

A. CH3OH , CH3OCH3

B. CH3OCH3 , CH3CHO

C. CH3OH , C2H5OH

D. CH3CH2OH , C3H6(OH)2

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8B
Câu 2ACâu 9B
Câu 3BCâu 10D
Câu 4ACâu 11D
Câu 5CCâu 12C
Câu 6BCâu 13C
Câu 7CCâu 14C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X