Trắc nghiệm hóa 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bộ câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 1. Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?
Câu 2. Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?
Câu 3. Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?
Câu 4. Cặp chất nào sau đây là đồng phân của nhau ?
Câu 5. Cặp chất nào sau đây là đồng đẳng của nhau?
Câu 6. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10 là
Câu 7. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C4H8 là
Câu 8. Số công thức tạo mạch hở có thể có ứng với công thức phân tử C5H10 là
Câu 9. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H7Cl là
Câu 10. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H9Cl là
Câu 11. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H6Cl2 là
Câu 12. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C3H8O là
Câu 13. Số công thức cấu tạo có thể có ứng với các công thức phân tử C4H10O là
Câu 14. Trong số các chất : C3H8 , C3H7Cl , C3H8O và C3H9N; chất có nhiều đồng phân cấu tạo nhất là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 22: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1DCâu 8B
Câu 2ACâu 9B
Câu 3BCâu 10D
Câu 4ACâu 11D
Câu 5CCâu 12C
Câu 6BCâu 13C
Câu 7CCâu 14C

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X