Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Thu được 6,72 lít CO2

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X ( C, H, O ). Thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Khi hóa hơi 1,85 gam X, thu được thể tích bằng với thể tích của 0,7 gam N2 cùng nhiệt độ, áp suất. Xác định công thức phân tử của X

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Công thức phân tử của X là C3H6O2

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X