Trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 4. Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường

A. xảy ra nhanh và tạo ra hỗn hợp sản phẩm

B. xảy ra chậm và tạo ra một sản phẩm duy nhất

C. xảy ra chậm và tạo ra hỗn hợp sản phẩm

D. xảy ra nhanh và tạo ra một sản phẩm duy nhất.

Câu 5. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là

A. tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ

B. nhiêt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao

C. liên kết trong phân tử chủ yếu là liên kết ion

D. thường kém bền với nhiệt và dễ cháy

Câu 6. Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là

A. Tan trong nước, không tan trong dung môi hữu cơ

B. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao

C. Xác định phân tử khối của chất hữu cơ

D. Xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ

Câu 7. Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ

A. xác định nhiệt độ sôi của chất hữu cơ

B. xác định phần trăm khối lượng các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ

C. xác định cấu tạo của chất hữu cơ.

D. xác định các nguyên tố trong phân tử chất hữu cơ

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2BCâu 10D
Câu 3ACâu 11A
Câu 4CCâu 12D
Câu 5DCâu 13C
Câu 6DCâu 14D
Câu 7BCâu 15A
Câu 8BCâu 16D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X