Trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ có đáp án với các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp trong các đề thi.

Câu 1. Trong thành phần phân tử hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có nguyên tố nào?
Câu 2. Chất nào sau đây thuộc loại chất hữu cơ ?
Câu 3. Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết
Câu 4. Phản ứng hóa học của các chất hữu cơ thường
Câu 5. Đặc điểm chung của hợp chất hữu cơ là
Câu 6. Mục đích phân tích định tính chất hữu cơ là
Câu 7. Mục đích của phân tích định lượng chất hữu cơ
Câu 8. Oxi hóa hoàn toàn 6 gam chất hữu cơ X, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 6 gam X là
Câu 9. Oxi hóa hoàn toàn 1,5 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 0,224 lít N2 và 0,896 lít CO2 (các khí đều đo ở đktc) và 0,9 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 1,5 gam X là
Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 8,2 gam hợp chất hữu cơ X, thu được 3,36 lít CO2 (đktc), 5,3 gam Na2CO3 và 2,7 gam H2O. Khối lượng nguyên tố oxi trong 8,2 gam X là
Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 8,8 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Dẫn sản phẩm chảy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đụng dung dịch KOH dư, sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 7,2 gam, khối lượng bình (2) tăng 17,6 gam. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Dẫn sản phẩm chảy lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch H2SO4 đặc, bình (2) đụng dung dịch Ca(OH)2 dư, sau thí nghiệm, khối lượng bình (1) tăng 5,4 gam, ở bình (2) có 30 gam kết tủa. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Câu 13. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Sau thí nghiệm , thu được 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,8 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Câu 14. Đốt cháy hoàn toàn 4 gam hiđrocacbon X. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm, thu được 25 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 8,2 gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Thành phần phần trăm khối lượng cacbon trong X là
Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là
Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn m gam hợp chất hữu cơ X (C, H, O). Cần vừa đủ 7,84 lít O2 (đktc), thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Thành phần phần trăm khối lượng oxi trong X là

đáp án Trắc nghiệm hóa 11 bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ

CâuĐáp ánCâuĐáp án
Câu 1ACâu 9C
Câu 2BCâu 10D
Câu 3ACâu 11A
Câu 4CCâu 12D
Câu 5DCâu 13C
Câu 6DCâu 14D
Câu 7BCâu 15A
Câu 8BCâu 16D

Chu Huyền (Tổng hợp)

Các đề khác

X