Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 03/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử của X là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

MX = 15x2 = 30. Công thức phân tử của X là C2H6.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X