Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử

03/12/2020 1,593

Câu Hỏi:
Một hiđrocabon X ở thể khí có tỉ khối hơi so với hiđro là 15. Công thức phân tử của X là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
MX = 15x2 = 30. Công thức phân tử của X là C2H6.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X