Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xuất bản: 24/09/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

NaCl.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Thuỷ phân benzyl axetat thu được phenol.

Sai, Thuỷ phân benzyl axetat thu được C6H5CH2OH (ancol benzylic)
PTHH:
C6H5CH2OCOCH3 + H2O → CH3COOH + C6H5CH2OH

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với

Anilin và phenol đều phản ứng với nước Br2.
Phương trình hóa học Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều phản ứng với nước Br2 như sau:

  • Anilin phản ứng với dung dịch Br2
C6H5NH2 + Br2 → C6H2Br3NH2 + HBr
Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng sẵn 1 ml anilin, thấy ông nghiệm xuất hiện kết tủa trắng.

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là

Thuốc thử dùng để nhận biết phenol là dung dịch Br2.
Lý do: Dùng dung dịch Br2 để nhận biết phenol vì Br2 tạo kết tủa trắng được phenol.

Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3.

Sai, Phenol không phản ứng được với dung dịch NaHCO3 vì phenol có tính axit yếu hơn nấc 1 của H2CO3

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol :

Phát biểu đúng khi nói về phenol là bị axit cacbonic đẩy ra khỏi muối.
Phenol tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn ở ${66^o}C$, tan tốt trong etanol, ete và axeton
Phenol có tính oxi hóa yếu.
Phenol có tính axit rất yếu.
${C_6}{H_5}ONa$ + $C{O_2}$ + ${H_2}O$ → ${C_6}{H_5}OH$ + $NaHC{O_3}$.

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch

Brom phản ứng vừa đủ với phenol hoặc anilin ở điều kiện thường đều cho kết tủa trắng. Phản ứng này dùng để nhận biết phenol và anilin

Phenol phản ứng được với nước brom.

Đúng, tạo kết tủa trắng C6H2Br3-OH và HBr

Cho 4,7 gam phenol tác dung với dung dịch brom thu được 13,24 gam kết tủa trắng 2,4,6 –tribromphenol. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

${C_6}{H_5}OH$ + 3$B{r_2}$ → $2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH$ + 3HBr
${n_{{C_6}{H_5}OH}}$ = 0,05 mol; ${n_{2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH}}$ = 0,04 mol
→ ${n_{B{r_2}}}$ = 0,12 mol → ${m_{B{r_2}}}$ = 0,12 x 160 = 19,2 gam

Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, anilin, benzen, người ta cần dùng lần lượt các hóa chất nào sau đây (không kể các phương pháp vật lí).

Để tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, anilin, benzen, người ta cần dùng lần lượt các hóa chất NaOH, HCl.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X