Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch

Xuất bản: 05/10/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Brom phản ứng vừa đủ với phenol hoặc anilin ở điều kiện thường đều cho kết tủa trắng. Phản ứng này dùng để nhận biết phenol và anilin

Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với dung dịch A. nước brom hình ảnh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cho các chất: C6H5NH2, C6H5OH, CH3NH2, NH3. Chất nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

CH3NH2 và NH3 làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.
Giải thích

  • C6H5NH2 (anilin): Do _NH2 gắn trực tiếp lên vòng benzen làm giảm mật độ electron tử nguyên tử N mạnh= > không làm đổi màu quỳ tím
  • CH3NH2: có nhóm metyl đẩy electron làm tăng mật độ electron ở N. =>tính bazo mạnh làm đổi màu quỳ tính chuyển sang màu xanh.
  • NH3: có khả năng làm cho quỳ tím ẩm chuyên sanh màu xanh.
  • C6H5OH : không làm đổi màu quỳ tím, do nó có tính axit vì có hiệu ứng cộng hưởng xảy ra trong phân tử.

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về phenol?

Phát biểu sai là Phenol thuộc loại ancol thơm, đơn chức vì phenol không thuộc ancol thơm, đa chức.

Phát biểu nào dưới đây đúng khi nói về phenol :

Phát biểu đúng khi nói về phenol là bị axit cacbonic đẩy ra khỏi muối.
Phenol tan ít trong nước lạnh, tan vô hạn ở ${66^o}C$, tan tốt trong etanol, ete và axeton
Phenol có tính oxi hóa yếu.
Phenol có tính axit rất yếu.
${C_6}{H_5}ONa$ + $C{O_2}$ + ${H_2}O$ → ${C_6}{H_5}OH$ + $NaHC{O_3}$.

Cho dãy các chất: phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

Trong dãy các chất phenol, anilin, phenylamoni clorua, natri phenolat, số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là 2 bao gồm phenol và phenylamoni clorua.
Phương trình hóa học xảy ra:
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O
C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là

Dãy gồm các chất đều phản ứng với phenol là nước brom, anhidrit axetic, dung dịch NaOH .
C6H5OH + Br2 → C6H2Br3OH + HBr
C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOH + CH3COOC6H5
C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O

Chất nào sau đây không thuộc loại hợp chất phenol?

Chất không thuộc loại hợp chất phenol là C vì C6H11OH không chứa nhân thơm ⇒ Loại

Kết luận đúng về phenol là:

Kết luận đúng về phenol là: Phenol được dùng để sản xuất chất diệt nấm mốc, thuốc diệt cỏ, thuốc nổ, phẩm nhuộm

Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

Dùng nước Brom :
+) Benzen : không có hiện tượng
+) Anilin : có xuất hiện kết tủa vàng
+) Stiren : nước Brom bị mất màu

Cho 4,7 gam phenol tác dung với dung dịch brom thu được 13,24 gam kết tủa trắng 2,4,6 –tribromphenol. Khối lượng brom tham gia phản ứng là:

${C_6}{H_5}OH$ + 3$B{r_2}$ → $2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH$ + 3HBr
${n_{{C_6}{H_5}OH}}$ = 0,05 mol; ${n_{2,4,6 - B{r_3}{C_6}{H_2}OH}}$ = 0,04 mol
→ ${n_{B{r_2}}}$ = 0,12 mol → ${m_{B{r_2}}}$ = 0,12 x 160 = 19,2 gam

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X