Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:

04/12/2020 2,534

Câu Hỏi:
Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là:
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Trong Pascal, cấu trúc khai báo biến có dạng: Var : < kiểu dữ liệu>;

Trong đó:

+ Danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X