Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn -300 ; 300, kiểu dữ liệu nào sau đây là

Xuất bản: 03/09/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu nào sau đây là phù hợp nhất để khai báo biến x?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biến x nhận giá trị nguyên trong đoạn [-300 ; 300], kiểu dữ liệu phù hợp nhất để khai báo biến x là Integer

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là gì?

Trong Pascal, cú pháp để khai báo biến là: Var $<$ Danh sách biến $>$ : $<$ Kiểu dữ liệu $>$

Trong đó:
+ Danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.
+ Kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc do người lập trình định nghĩa.

Khai báo nào sau đây đúng?

Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu>; Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Hãy chọn kiểu dữ liệu phù hợp với biến x?

Biến x có thể nhận các giá trị -5, 100, 15, 20. Kiểu dữ liệu phù hợp với biến x là LongInt

Giải thích:

LongInt, Integer, Word là các kiểu dữ liệu số nguyên, nhưng có miền giá trị khác nhau:
 

Trong Pascal, từ khóa để khai báo biến là:

Từ khóa để khai báo biến là var.
Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu> ;

Kiểu dữ liệu nào có phạm vi giá trị nhỏ nhất:

​Kiểu dữ liệu có phạm vi giá trị nhỏ nhất là kiểu byte.
Giải thích:

Kiểu word có phạm vi giá trị là: 0 đến 65535.
Kiểu real có phạm vi giá trị là: 0 hoặc có giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ 10-38 đến 1038.
Kiểu byte có phạm vi giá trị là: 0 đến 255.

Cách khai báo biến mảng sau đây là đúng?


Cú pháp khai báo mảng:
Var : array[..] of;
Trong đó: chỉ số đầu <= chỉ số cuối và kiểu dữ liệu chỉ có thểlà
integer hoặc
real.

Đáp án: C

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm : 

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm kiểu số và kiểu kí tự.

- Dữ liệu kiểu số gồm các số: 0, 1,…, 9, dấu + tương ứng số dương, dấu – tương ứng số âm, dấu % là tỉ lệ, dữ liệu số có thể là số nguyên hoặc thập phân (thể hiện bởi dấu chấm).

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X