Khai báo nào sau đây đúng?

04/12/2020 732

Câu Hỏi:
Khai báo nào sau đây đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Cấu trúc khai báo biến có dạng: var : < kiểu dữ liệu>; Trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X