Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?

07/12/2020 458

Câu Hỏi:
Thế nào là khai báo biến mảng gián tiếp?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: D
Khai báo biến mảng gián tiếp là khai báo thông qua kiểu mảng đã có. Cấu trúc khai báo mảng gián tiếp:

Type < tên kiểu mảng > = array [kiểu chỉ số] of < kiểu phần tử >;

Var < tên biến mảng > : < tên kiểu mảng >;

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X