Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:Procedure p; Var n : integer

08/12/2020 3,840

Câu Hỏi:
Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;
Var n : integer ;
Begin
…… ……
End ;

Phạm vi của biến n là :
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Biến n được khai báo trong thủ tục được gọi là biến cục bộ. Phạm vi của biến này chỉ sử dụng trong chương trình con đó.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X