Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng?

08/12/2020 511

Câu Hỏi:
Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: A
Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình là Clrscr; lệnh này sẽ xóa toàn bộ nội dung đã có từ trước.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X