Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu

08/12/2020 2,308

Câu Hỏi:
Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Tham số giá trị là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể. Tham biến là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các biến chứa dữ liệu ra. Để phân biệt tham biến và tham trị, Pascal sử dụng từ khóa var để khai báo những tham biến.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X