Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu

Xuất bản: 08/12/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Muốn khai báo x là tham số giá trị và y, z là tham số biến (x, y, z thuộc kiểu Byte) trong thủ tục “ViduTT” thì khai báo nào sau đây là sai?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tham số giá trị là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các giá trị cụ thể. Tham biến là các tham số hình thức được thay bằng các tham số thực sự tương ứng là các biến chứa dữ liệu ra. Để phân biệt tham biến và tham trị, Pascal sử dụng từ khóa var để khai báo những tham biến.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

Cú pháp của thủ tục đọc dữ liệu từ tệp văn bản là:

read (< biến tệp > , < danh sách biến >);

readln (< biến tệp > , < danh sách biến >);

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều biến đơn, các phần tử cách nhau bởi dấu phẩy.

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện:

Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ vị trí vt.

Giải thích:
Trong Pascal, thủ tục INSERT(obj, st, pos) cho kết quả bằng cách chèn xâu ký tự có tên là Obj vào xâu st tại vị trí pos, những ký tự đứng sau pos sẽ được dời về phía sau của xâu ký tự obj.

Hãy chọn phương án ghép đúng. Cho thủ tục sau:

Procedure p;
Var n : integer ;
Begin
…… ……
End ;

Phạm vi của biến n là :

Biến n được khai báo trong thủ tục được gọi là biến cục bộ. Phạm vi của biến này chỉ sử dụng trong chương trình con đó.

Cú pháp của thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:

Cú pháp của thủ tục ghi dữ liệu vào tệp văn bản là:

write (< biến tệp > , < danh sách kết quả >);

hoặc

writeln (< biến tệp > , < danh sách kết quả >);

Trong đó: danh sách kết quả gồm một hoặc nhiều phần tử, các phần tử cách nhau bởi dấu phẩy. Phần tử là biến đơn, biểu thức hoặc hằng xâu.

Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa

Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng từ khóa Procedure. Cấu trúc khai báo thủ tục:

Procedure < tên thủ tục > [(< danh sách tham số >)];
[< phần khai báo >]
Begin
[< dãy các lệnh >]
End;

Trong các cách sử dụng thủ tục sau, cách nào là phù hợp nhất?

Khi sử dụng thủ tục cần khai báo thủ tục một lần và gọi nó trong thân chương trình mỗi khi muốn sử dụng.

Trong khai báo thủ tục, thân thủ tục chính bắt đầu sau từ khoá nào trong các phương án sau?

Trong khai báo thủ tục, thân thủ tục chính bắt đầu sau từ khoá "as"

Khi khai báo thủ tục lưu trữ tên thủ thủ tục phải tuân theo:

Khi khai báo thủ tục lưu trữ tên thủ thủ tục phải tuân theo qui tắc định danh và không được vượt quá 128 ký tự.

Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình, cách gọi nào sau đây là đúng?

Trong Pascal, để gọi thủ tục xóa màn hình là Clrscr; lệnh này sẽ xóa toàn bộ nội dung đã có từ trước.

đề trắc nghiệm tin học 11 mới nhất

X