Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Sự kiện nào dưới đây đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Bản Hiến pháp đầu tiên của Liên Xô được thông qua (tháng 1/1924) đánh dấu mốc hoàn thành của quá trình thành lập Nhà nước Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X