Năm 1949, Trung Quốc đã

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Năm 1949, Trung Quốc đã

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, năm 1949, Trung Quốc đã hoàn thành thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, kết thúc thời kì nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến. Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X