Trong những năm 1945 -1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành cuộc cách mạng dân

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Trong những năm 1945 -1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân thông qua việc tiến hành nhiều chính sách tiến bộ, ngoại trừ việc

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Đáp án đúng là: As
- Từ năm 1945 đến năm 1949, sau khi thành lập chính quyền dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu hoàn thành việc thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng dân chủ nhân dân: tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá các nhà máy, xí nghiệ

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X