Nội dung nào dưới đâu không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đâu không phải là tư tưởng chỉ đạo của Lê-nin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Tư tưởng chỉ đạo của Lênin trong việc thành lập Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết là sự bình đẳng về mọi mặt, quyền dân tộc tự quyết và xây dựng một cộng đồng anh em giữa các dân tộc.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X