Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa quốc tế từ sự ra đời của Liên bang

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng ý nghĩa quốc tế từ sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nội dung Cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa phản ánh đúng ý nghĩa quốc tế từ sự ra đời của Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X